Avoid Disconnection - Vietnamese

THÔNG BÁO QUAN TRỌNG:

Dịch vụ cung cấp điện cho bạn sẽ bị cắt do bạn chưa thanh toán tiền điện còn nợ. Bạn phải trả ngay lập tức để tránh bị cắt điện. Thông tin quan trọng về cách bạn có thể tránh bị cắt điện được in bằng tiếng Anh đính kèm thông báo này. Nếu bạn không hiểu tiếng Anh, vui lòng tìm người dịch bản thông báo này cho bạn. Nếu không có hỗ trợ dịch thuật, vui lòng liên hệ với

PGE CUSTOMER SERVICE 1-800-542-8818

sẽ có người giúp bạn. Thông tin về quyền và trách nhiệm của khách hàng được in bằng tiếng Việt cũng có sẵn bằng cách gọi số này.

BẠN PHẢI HÀNH ĐỘNG NGAY ĐỂ TRÁNH BỊ CẮT ĐIỆN.

Download Avoid Disconnection – Vietnamese PGE