Avoid Disconnection - Lao (Laotian)

ຄຳຕັກເຕຶອນທີ່ສຳຄັນ: ການບໍລິການໄຟຟ້າຂອງທ່ານ ຈະຖືກຕັດເພາະທ່ານບໍ່ຈ່າຍເ ງິນ. ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍໃນທັນໃດໂລດ ເພື່ອເວັ້ນຈາກການຕັດນ້ຳ. ຂໍ້ມູນສຳຄັ ນກ່ຽວກັບວິທີການທີ່ທ່ານສາມາດເວັ້ ນຈາກການຕັດນ້ຳ ແມ່ນພິມເປັນພາ ສາອັງກິດຢູ່ຄຳເຕືອນທີ່ສົ່ງມາພ້ອມນີ້. ຖ້າທ່ານບໍ່ເຂົ້າໃຈພາສາອັງກິດ, ກະລຸນ າຊອກຫາຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງແປຄຳຕັກເຕືອນ ສະບັບນີ້. ຖ້າຊອກຫາຜູ້ແປພາສາບໍ່ໄດ້, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ກັບ

PGE CUSTOMER SERVICE 1-800-542-8818

ຜູ້ຈະພະຍາຍາມຊ່ວຍທ່ານ. ຂ ໍ້ມູນກ່ຽວກັບສິດ ແລະຄວາມຮັບ ຜິດຊອບຂອງຜູ້ຮັບການບໍລິການ ທີ່ພິມເປັນພາສານີ້ກໍມີເໝືອນກັນ ໂດຍໃຫ້ໂທຫາເບີໂທນັ້ນ.

ທ່ານຕ້ອງຈ່າຍດຽວນີ້ ເພື່ອເວັ້ນຈາກການຕັດການບໍລິການ

Download Avoid Disconnection – Lao (Laotian) PGE