Income-Qualified Bill Discount – Multilanguage Application

If you're ready to submit your application in English, fill out our simple form here. For all other languages, find the application and guidance on how to apply below.

Si está listo para enviar su solicitud, complete nuestro formulario aquí.

Additional Languages

လျှောက်ထားရန် လွယ်ကူပါသည်။

သင်၏လျှောက်လွှာကို အွန်လိုင်းတွင် တင်သွင်းပါ- သင်၏ PDF လျှောက်လွှာကို ဖြည့်စွက်ပြီးသည်နှင့် သင့်လျှောက်လွှာကို တင်ရန်အတွက် “Browse Files – Drag and drop files here (ဖိုင်များကို ရှာဖွေပါ – ဤနေရာတွင် ဖိုင်များကို ဆွဲထည့်ပါ)” ဟု အညွှန်းတပ်ထားသည့် အကွက်ပေါ်တွင် နှိပ်ပါ။ ထို့နောက် “Submit (တင်ရန်).” ကိုနှိပ်ပါ။

တင်သွင်းပြီးရင် ဘာမျှော်လင့်လို့ ရမလဲ။

 • သင့်ဖောင်ကို အွန်လိုင်းတွင် တင်သွင်းပြီးသည်နှင့်၊ အစီအစဉ်အတွက် သင်သည် အရည်အချင်းပြည့်မီခြင်း ရှိ၊ မရှိ သိရန် သင့်အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။ ကျေးဇူးပြု၍ သင့်လျှောက်လွှာကို ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် ရက် 30 အချိန်ပေးပါ။

 • သင်အတည်ပြုပြီးသည်နှင့်၊ သင့်အား စာရင်းသွင်းအတည်ပြုရန်နှင့် သင်ရရှိမည့် လျှော့စျေးရာခိုင်နှုန်းအား အတည်ပြုရန်အတွက် အီးမေးလ် သို့မဟုတ် စာ (အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်) ကို ပေးပို့ပါမည်။

စာရင်းသွင်းရန် ကျွန်ုပ်တို့ကို ခေါ်ဆိုပါ- ကျွန်ုပ်တို့၏ သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုအကြံပေးများသည် သင့်အား ဘာသာစကား 200 ကျော်ဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ 503-228-6322 သို့ ဖုန်းခေါ်ဆိုရုံဖြင့် သင့်အား အတူ ကူညီလုပ်ဆောင်ပေးပါမည်။

轻松申请!

在线提交您的申请:在您填写完 PDF 申请表后,请点击下方标有“Browse Files – Drag and drop files here(浏览文件 – 将文件拖放至此处)”方框,上传您的申请表。然后,点击“Submit(提交)”。

在提交后,会如何?

 • 您在线提交表格后,我们会审查您填写的信息,以确认您是否符合参与计划的资格。我们会在 30 天内处理您的申请。

 • 在您的申请获得批准后,我们会向您发送通知邮件或信函(英文),以确认您登记成功及可享有的折扣比例。

通过致电方式进行登记:我们的客户服务顾问可使用 200 多种语言为您提供帮助。只需致电 503-228-6322,与我们联系,我们便会为您办理登记。

輕鬆申請!

線上提交您的申請:在您填寫完 PDF 格式的申請表後,請點按下方標有「Browse Files – Drag and drop files here(瀏覽文件 – 將文件拖放至此處)」方框,上載您的申請表。然後,點按「Submit(提交)」。

提交後,會如何?

 • 您線上提交表格後,我們會審查您填寫的資訊,以確認您是否有資格參與計劃。請容許我們在 30 天內處理您的申請。

 • 在您的申請獲得批准後,我們會向您傳送通知電郵或信函(英文),以確認您登記成功,並確認您可享有的折扣比例。

透過致電方式進行登記:我們的客戶服務顧問可使用 200 多種語言為您提供幫助。只需致電 503-228-6322,聯絡我們,我們便會為您辦理登記。

簡単に申請できます!

申請書をオンラインで送信:PDF形式の申請書を記入したら、下にある[Browse Files(ファイルを参照) – Drag and drop files here(ここにファイルをドラッグアンドドロップ)]のボックスをクリックして申請書をアップロードします。次に[Submit(送信)]をクリックします。

送信した後の流れを教えてください。

 • オンラインで申請書を受領した後、入力された情報がプログラムの要件に当てはまるか確認作業をおこないます。申請書が処理されるまで30日ほどかかります。

 • 申請が承認されたらEメールまたは郵送(英語)にて、登録の完了と、今後適用される割引率を通知します。

電話での登録:当社のカスタマーサービス担当者は200以上の言語に対応しています。503-228-6322までお電話いただければ、後はおまかせください。

간편한 신청!

온라인으로 신청서 제출: PDF 신청서를 작성한 후 'Browse Files – Drag and drop files here(파일 찾아보기 – 여기로 파일 끌어다 놓기)'라고 표시된 아래 상자를 클릭하여 신청서를 업로드합니다. 그런 다음 'Submit(제출)'를 누릅니다.

제출 후 처리 과정은 어떻게 진행되나요?

 • 온라인으로 양식을 제출하시면 귀하의 정보를 검토하여 프로그램 수혜 대상 여부를 확인할 것입니다. 신청서가 처리되는 데 30일이 소요됩니다.

 • 승인되면 귀하의 등록 및 받으시게 될 할인 비율을 확정하는 통지 이메일이나 서신(영어로 제공)을 보내드립니다.

전화로 등록: 고객서비스 상담원들이 200여 개 언어로 도움을 드리고 있습니다. 503-228-6322로 전화주시면 안내해 드리겠습니다.

Dorhás goitté bicí asán!

Tuáñr dorhás óre onláin tulído: Tuáñr PDF dorhás óre fura goríbaade, nisor kuththa ibát kilík goró zibáre nam diyéde “Browse Files – Drag and drop files here (Fáil okkól Braos góro – fáil ókkol óre thani arde eçé lamo)” tuáñr dorhás óre tulí dibellá. Tarfore gutá maro “Submit (Tulído).”

Añártu ki acá gorá forerde tulídi baade?

 • Tuñí tuáñr fórom onláin ot tulidi baade, añára tuáñr maalumat oré nozorsáni goijjóum tuñí prugram ibárlá kaabel né yían saibélla. Meérbani gorí 30 din thaim do tuáñr dorhás óre karwaiyi goríbélla.

 • Zehón tuáñr monzuri ó, añára tuáñre email notís ekkán difeçáiyoum (Inglic zuban) ot tuáñr bótti re tosdit goríbélla ar tuñí hodún cótkara homi gosí faiba.

Bótti goríbélla añárare koól goró: Añárar Gaák Hédmot Mocuwara douya ye tuáñre 200 ottú áro bicí zuban ot modot gorífare. Úde añárare koól uggwá do 503-228-6322 ot ar añára tuañre buzái diyoum.

Ușor de solicitat!

Trimiteți cererea online: după ce ați completat cererea în format PDF, dați clic pe caseta de mai jos „Browse Files – Drag and drop files here (Răsfoire fișiere – Trageți și lipiți fișierele aici)” pentru a încărca cererea. Apoi apăsați „Submit (Trimiteți)”.

La ce trebuie să mă aștept după ce am trimis cererea?

 • După ce ați trimis formularul online, vom revizui informațiile pentru a stabili dacă sunteți eligibil pentru program. Procesarea cererii dvs. poate dura 30 de zile.

 • După aprobarea cererii, vă vom trimite un e-mail sau o scrisoare (în engleză) pentru a confirma înscrierea, în care vă vom comunica procentul reducerii de care veți beneficia.

Sunați-ne pentru a vă înscrie: Consultanții noștri din cadrul serviciului de asistență pentru clienți vă pot oferi ajutor în peste 200 de limbi. Sunați-ne la 503-228-6322 și vom parcurge împreună pașii pentru înscriere.

Подать заявку просто!

Подайте заявку онлайн. После того как вы заполните заявку в формате PDF, нажмите на поле с надписью «Browse Files – Drag and drop files here» (Поиск файлов — Перетащите файлы сюда) ниже, чтобы загрузить свою заявку. Затем нажмите «Submit» (Отправить).

Что мне ожидать после подачи заявки?

 • После того как вы отправите форму онлайн, мы рассмотрим поданную вами информацию, чтобы определить, можете ли вы участвовать в программе. Ваша заявка будет обработана в течение 30 дней.

 • Как только заявка будет одобрена, мы уведомим вас по электронной почте или с помощью письма (на английском языке), чтобы подтвердить ваше зачисление в программу и сообщить процент скидки, который вы получите.

Для участия в программе свяжитесь с нами по телефону. Наши консультанты говорят на более чем 200 языках и всегда рады вам помочь. Просто позвоните нам по телефону 503-228-6322, и мы подробно обо всем расскажем.

Waa ay sahlan tahay in la codsado!

Kusoo gudbi codsigaaga oonleen: Marka aad buuxiso codsigaaga PDF-ka ah, kudhufo sanduuqa hoose ee ku qoran “Browse Files – Drag and drop files here (Kadhex Baar Faylasha Kadhex Baar Faylasha – Usoo rar oo soodhig faylasha halkaan)” si aad usoo geliso foomkaaga codsiga. Kadib kudhufo “Submit (Gudbi).”

Maxaan filan karaa kadib markaan gudbiyo?

 • Marka aad foomkaada ku gudbiso oonleen, waxaan dib u eegis ku sameyn doonaa macluumaadkaaga si aan u eegno inaad barnaamijka u qalanto. Fadlan ogoloow 30 maalmood in codsigaada lagu baroseesgareeyo.

 • Marka lagu aqbalo, waxaan kuugu soo diri doonaa iimeel ama warqad (ku qoran Af-Ingiriisi) si aan kuugu xaqiijino isdiiwaangelintaada iyo qiimo dhimista boqolkiiba inta aad heli doonto.

Nasoo wac si aad isku diiwaangeliso: La Taliyaasheena Adeegga Macaamiishu waxay kugu caawin karaan in ka badan 200 oo luuqadood. Kaliya naga soo wac 503-228-6322 oo waan kuula dhex mari doonnaa.

Ni rahisi kutuma ombi!

Wasilisha ombi lako mtandaoni: Mara tu umejaza ombi lako la PDF, bofya kwenye kisanduku kilichotiwa lebo ya "Browse Files – Drag and drop files here (Vinjari Faili - Buruta na Udondoshe faili hapa)" ili kupakia ombi lako. Kisha ubofye "Submit (Tuma)."

Nafaa kutarajia nini baada ya kuwasilisha?

 • Mara tu umewasilisha fomu yako mtandaoni, tutakagua maelezo yako ili kuona kama unafuzu kuingia kwenye programu hii. Tafadhali ruhusu siku 30 zipite ili ombi lako lichakatwe.

 • Mara tu umeidhinishwa, tutakutumia barua pepe au barua ya kukuarifu (katika Kiingereza) ili kuthibitisha usajili wako na asilimia ya kipunguzo utakachopokea.

Tupigie simu ili kujisajili: Washauri wetu wa Huduma kwa Mteja anaweza kukusaidia katika zaidi ya lugha 200. Tupigie tu simu kupitia 503-228-6322 na tutakuelezea kila kitu.

Đăng ký quá dễ dàng!

Nộp đơn đăng ký trực tuyến: Khi quý vị đã điền vào đơn đăng ký PDF, hãy nhấp vào hộp bên dưới có nhãn “Browse Files – Drag and drop files here (Duyệt Tệp - Kéo và thả tệp tại đây)” để tải lên đơn đăng ký của quý vị. Sau đó nhấp vào “Submit (Nộp).”

Tôi nên làm gì sau khi nộp đơn đăng ký?

 • Sau khi nộp biểu mẫu trực tuyến, chúng tôi sẽ xem xét thông tin của quý vị để xem quý vị có đủ điều kiện tham gia chương trình hay không. Vui lòng đợi 30 ngày để chúng tôi xử lý đơn đăng ký của quý vị.

 • Sau khi quý vị được chấp thuận, chúng tôi sẽ gửi một email hoặc thư thông báo (bằng Tiếng Anh) để xác nhận đơn đăng ký của quý vị và phần trăm chiết khấu mà quý vị sẽ nhận được.

Hãy gọi cho chúng tôi để đăng ký: Nhân Viên Tư Vấn Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị với hơn 200 ngôn ngữ. Chỉ cần gọi số 503-228-6322 và chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách thực hiện.